Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » KONFERENCJA 21 STYCZNIA 2016 ROKU
Galeria
Zdjęć: 5
Kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć

KONFERENCJA 21 STYCZNIA 2016 ROKU

I Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców zawodowych, pracodawców oraz instytucji zaangażowanych w rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego.

ZAWÓD TO SZANSA, ZAWÓD TO PRZYSZŁOŚĆ
ROLA EDUKACJI ZAWODOWEJ W KREOWANIU SZANS NA RYNKU PRACY.

21 STYCZNIA 2016 roku

RADOM, ul. Biznesowa 9

Konferencję honorowym patronatem objęli
Prezydent miasta Radomia i Mazowiecki Kurator Oświaty

W celu dokonania zgłoszenia prosimy wysłać e-mail na adres konferencja@edukacja.radom.pl, lub zarejestrować się on-line, wybierając w formatce rejestracyjnej opcję "kursy i szkolenia", a w następnym kroku "Konferencja 21 STYCZNIA 2016"
Formularz rejestracyjny otrzymają Państwo drogą mailową, w odpowiedzi na zgłoszenie.
Koszt uczestnictwa w konferencji - 150 zł. Cena uwzględnia catering (w tym gorące danie lunchowe) oraz koszty organizacyjne.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest dokonanie wpłaty na rachunek:
Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA Sp. z o.o.
Bank PKO Bank Polski SA
numer rachunku: 69 1020 4317 0000 5102 0103 0097
z dopiskiem "KONFERENCJA"

Kontakt:

Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA
Ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom
Tel.:(48) 363 01 02, (48) 330 83 96, +48 725 725 950
e-mail: konferencja@edukacja.radom.pl

Program Konferencji:

11:30 –  12:00
Rejestracja uczestników


12:00 –  12:10

Halina Cieślak, Dyrektor Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA
Powitanie.


12:10 –  12:25

Karol Semik, Wiceprezydent miasta Radomia
Odpowiedzialność samorządu lokalnego za współpracę z korporacjami pracodawców i uczelniami wyższymi.


12:25 – 12:40

Zbigniew Stanik, Kierownik Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie
Między aspiracjami, a rzeczywistością rynku pracy.


12:40 – 12:50

Józef Bakuła, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
Lokalne instrumenty oddziaływania na rynek pracy, zawody deficytowe.


12:50 – 13:00

Artur Około-Zubkowski, Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej
Rola pracodawców w kształtowaniu rynkowych postaw pracowników.


13.00 – 13.10

Andrzej Strzelczyk, Prezes Zarządu PMP Poland Sp. z o.o.
Dbanie o dobre relacje z placówkami edukacyjnymi z terenu Radomia i okolic, jako jeden z elementów zapewnienia odpowiedniego rozwoju kadr w przedsiębiorstwie.


13:10 – 13:20

Andrzej Kurzawa, Prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Informatyki Południowego Mazowsza „SIŁA W INNOWACJI”, Dyrektor ds. Rozwoju/Wiceprezes Zarządu Technet Sp. z o.o.
Dolina krzemowa w Radomiu – rola NGO w budowaniu ścieżki kariery zdolnej młodzieży.


13:20 – 13:35

Ewa Konikowska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły zawodowej.


13:35 – 13:50

dr Maria Gagacka, socjolog, Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu, Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu
Zmiany postaw rodziców kluczowym elementem promocji prorynkowej orientacji zawodowej.


13:50 – 14:00

dr Mirosław Żurek, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki, trener, pracownik naukowy Zakładu Badań Edukacji Zawodowej, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy  w Radomiu
Proces wyboru zawodu - akcyjność czy działanie systemowe.


14:00 – 14:30

PRZERWA - poczęstunek na ciepło.


14:30 – 14:40

Jan Sobolewski, Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 22 im. K. Wojtyły w Radomiu
Sylwia Wesołowska, Doradca zawodowy
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.


14:40 – 14:50

Marzena Radulska-Olifirowicz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu
Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w systemie planowania edukacyjno-zawodowego.


14:50 – 15:20    

Zespół Szkół Technicznych w Radomiu im. Tadeusza Kościuszki
Bernadeta Kudas, Dyrektor ZST; Artur Rudnicki, Wicedyrektor ZST; Hanna Ratajczyk, Kierownik Projektu „Zagrzewamy do nauki”, PGNiG TERMIKA.
Modelowa współpraca między szkołą a przedsiębiorstwem, przyszłym pracodawcą.


15:20 – 16:00

DYSKUSJA PANELOWA, prelegenci, zaproszeni goście, uczestnicy konferencji. Dyskusję poprowadzi dr Maria Gagacka.


16:00 – 16:15

PODSUMOWANIE KONFERENCJI, NIESPODZIANKI


16.30   

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJIRegulamin

I Konferencji dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców zawodowych, pracodawców oraz instytucji zaangażowanych w rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego:

ZAWÓD TO SZANSA, ZAWÓD TO PRZYSZŁOŚĆ
ROLA EDUKACJI ZAWODOWEJ W KREOWANIU SZANS NA RYNKU PRACY.

Radom, 21 stycznia 2016r.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. IKonferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców zawodowych, pracodawców oraz instytucji zaangażowanych w rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konferencją”, odbywa się w dniu 21 stycznia 2016 r. w Radomiu, przy ul. Biznesowej 9.

2. Organizatorem Konferencji jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.

3. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest dostępny na stronie internetowej Konferencji  www.ckd-edukacja.pl.

4. Uczestnikami Konferencji („Uczestnik”/”Uczestnicy”) sądyrektorzy szkół i placówek oświatowych, doradcy zawodowi, pracodawcy oraz instytucje zaangażowane w rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego, a także inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji.

5. W programie Konferencji znajdują się wykłady o tematyce dotyczącej promocji szkolnictwa zawodowego, dobrych praktyk w zakresie popularyzacji zawodów poszukiwanych na rynku pracy, roli i instrumentów doradztwa zawodowego, kształtowania rynkowej orientacji wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

6. Szczegółowy program Konferencji publikowany jest na stronie internetowej Konferencji www.ckd-edukacja.pl.

7. Organizator zapewnia Uczestnikom w dniu Konferencji poczęstunki w czasie przerw kawowych oraz lunch.

8. Serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.ckd-edukacja.pl,

adres e-mail do kontaktów: konferencja@edukacja.radom.pl

9. Po zakończeniu Konferencji Uczestnicy wypełnią ankiety dotyczące organizacji i zawartości merytorycznej Konferencji.

§ 2. Zasady zgłaszania uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji  poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konferencja@edukacja.radom.pllub rejestrację on-line przez stronę internetową Organizatora www.ckd-edukacja.pl. Otrzymanie zgłoszenia Organizator potwierdza poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej formularz rejestracyjny, na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej wraz z prośbą o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie na adres konferencja@edukacja.radom.pl. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Konferencji na rachunek bankowy Organizatora, w wysokości i terminie podanych przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.

2.Organizator, na życzenie Uczestnika, wystawi fakturę VAT lub rachunek potwierdzające dokonaną wpłatę.

3. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w Konferencji.

4. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

5. Termin dokonywania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej www.ckd-edukacja.pl.

6.Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konferencja@edukacja.radom.pl.

7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji przysługuje mu zwrot opłaty za uczestnictwo na następujących warunkach:

- gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji do dnia 18 stycznia2016r. Organizator, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę opłaty za uczestnictwo,

- gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji  po dniu18 stycznia 2016r. Organizator ma prawo zatrzymać całą kwotę opłaty.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji nie będzie wiązała się z zatrzymaniem przez Organizatora opłaty, według zasad opisanych w pkt 8 powyżej. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

§ 4.  Reklamacje

1. Reklamacje Uczestników Konferencji powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz treść reklamacji.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania danej reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na podany w reklamacji adres Uczestnika.

§ 5.  Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników tytułem opłaty za uczestnictwo w Konferencji na wskazane przez nich rachunki bankowe.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konferencji. Dane osobowe podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, zawód/studia) będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu kontaktu z Uczestnikiem i umożliwienia mu uczestnictwa w Konferencji. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników osobom trzecim.

5. Uczestnik, w formularzu zgłoszeniowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przekazywania przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

7. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail z formularzem rejestracyjnym na adres konferencja@edukacja.radom.plUczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu kontaktu z Uczestnikiem i umożliwienia mu uczestnictwa w Konferencji.

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.