Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » II KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ ... 25 STYCZNIA 2017R

II KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ ... 25 STYCZNIA 2017R

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na

II KONFERENCJĘ DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,
PRACODAWCÓW ORAZ INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH
W ROZWÓJ I PROMOCJĘ SZKOLNICTWA,

która odbędzie się 25 stycznia 2017 roku pod hasłem

NOWY MODEL KSZTAŁCENIA.
WYZWANIA I ZAGROŻENIA.
WYMIAR OGÓLNOKRAJOWY I LOKALNY

W poniedziałek 9 stycznia, Prezydent RP podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce. W tym kluczowym momencie chcielibyśmy ZAPROSIĆ Państwa na spotkanie z wyjątkowym gronem Prelegentów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji główne kierunki przemian, zakres zmian, a także wyzwania i zadania, jakie stoją przed samorządem lokalnym oraz dyrektorami szkół i placówek oświatowych.

PROGRAM KONFERENCJI

CZĘŚĆ I


09:00 –  10:15
REJESTRACJA uczestników, powitalna kawa

10:30 –  10:45
Halina Cieślak, Dyrektor Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA, Powitanie.

10:45 –  11:05
Andrzej Sosnowski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Kuratorium Oświaty w Warszawie,
Główne kierunki przemian nowego modelu oświaty.

11:05 – 11:25
Karol Semik, Wiceprezydent miasta Radomia
Zadania i wyzwania samorządu lokalnego związane z wprowadzeniem nowego modelu oświaty.

11:25 – 11:45
prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki
Edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna - wzajemne relacje (szkoła, rynek pracy, kompetencje i kwalifikacje).

11.45 – 12.05
Magdalena Niemczuk-Kobosko, Prezes FC EDU (wyłączny właściciel licencji edukacyjnej FranklinCovey)
Krąg wpływu, czyli o ratowaniu meduz. Inspiracje Franklina Coveya dla współczesnych liderów biznesu i edukacji.

12.05 – 12.25
PRZERWA – kawa, herbata


ZAPRASZAMY na dwie sesje trwające równolegle, w tych samych godzinach. Prosimy o wcześniejszą deklarację uczestniczenia w jednej wybranej sesji


SESJA I  (sala na parterze)                                                         

Szkolnictwo ZAWODOWE
Moderator: dr Maria Gagacka                                                 

Józef Bakuła
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Nowe wyzwania rynku pracy. Stan faktyczny i zmiany legislacyjne.        

Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Zmiany w kształceniu zawodowym, a potrzeby i oczekiwania zmieniającego się rynku pracy.

Karol Semik
Wiceprezydent miasta Radomia, Dualny system kształcenia zawodowego odpowiadający potrzebom gospodarki.

Janusz Trojanowski
Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, Prezes Zarządu GGG Sp. z o.o., Pracodawcy a szkolnictwo zawodowe w nowym systemie edukacji.

prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej; Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Walidacja kompetencji w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

dr inż. Krzysztof Symela
Kierownik Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, ITeE – PIB w Radomiu, Rozwój i zapewnienie jakości kwalifikacji rynkowych.

SESJA II  (sala na piętrze)        


Szkolnictwo OGÓLNE
Moderator: Violetta Pulwarska

Zbigniew Stanik
Kierownik Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Między aspiracjami a rzeczywistością. Absolwenci w statystykach.

dr Mirosław Żurek
Doradca zawodowy, pracownik naukowy Zakładu Badań Edukacji Zawodowej ITeE- PIB w Radomiu, Rola doradztwa zawodowego po zmianach w systemie oświaty.

Anna Wesołowska
Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej (do lutego 2016r), Praktyczne poruszanie się po aktualnych przepisach prawa oświatowego.

Elżbieta Tołwińska – Królikowska
Wiceprezes Fundacji Innowacji Edukacyjnych "Mała Szkoła", Zmiany w systemie oświaty a sytuacja szkół poza aglomeracjami miejskimi.

Violetta Pulwarska
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy, Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa, Wyzwania i zagrożenia związane z wprowadzaniem nowego systemu oświaty.

PRZERWA - poczęstunek na ciepło


CZĘŚĆ III             

15.15 – 15.30    
dr Maria Gagacka, socjolog, Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu
Koniec pracy, jaką znamy?

15.30 – 16.15                    
PANEL DYSKUSYJNY – Edukacja a model pracy w przyszłości

• Karol Semik, Wiceprezydent Miasta Radomia
• Andrzej Sosnowski, Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Kuratorium Oświaty w Warszawie
• Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
  Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych
• Janusz Trojanowski, Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej
• Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej

16:15 – 16.30    
PODSUMOWANIE KONFERENCJI, NIESPODZIANKI,       

Konferencja odbędzie w Radomiu, w Dworku Saskim, przy ul. Limanowskiego 150

WAŻNE:              
Udział w Konferencji jest płatny: 180 zł/osoba
Regulamin Konferencji znajduje się na stronie www.ckd-edukacja.pl, poniżej
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie.

REJESTRACJA:  
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail: konferencja@edukacja.radom.pl

PROPOZYCJA : 
Zachęcamy Państwa do przygotowanie najbardziej nurtujących pytań dotyczących prawnych aspektów i instrumentów wprowadzania nowego modelu edukacji i przekazania ich nam w czasie Konferencji. Wrócimy do Państwa z odpowiedziami sformułowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Regulamin

II Konferencji dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracodawców oraz instytucji zaangażowanych w rozwój i promocję szkolnictwa:

NOWY MODEL KSZTAŁCENIA. Wyzwania i zagrożenia. Wymiar ogólnokrajowy i lokalny.

Radom, 25 stycznia 2017 roku

§ 1. Postanowienia ogólne

1. II Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracodawców oraz instytucji zaangażowanych w rozwój i promocję szkolnictwa, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konferencją”, odbywa się w dniu 25 stycznia 2017 r. w Radomiu, przy ul. Limanowskiego 150.

2. Organizatorem Konferencji jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.

3. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest dostępny na stronie internetowej Konferencji  www.ckd-edukacja.pl.

4. Uczestnikami Konferencji („Uczestnik”/”Uczestnicy”) sądyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracodawcy oraz instytucje zaangażowane w rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego, a także inne osoby związane zawodowo z problematyką Konferencji.

5. W programie Konferencji znajdują się wykłady o tematyce dotyczącej zmian w systemie oświaty, które obowiązywać będą od września 2017 roku, głównych kierunków przemian w dziedzinie edukacji, zadań samorządu lokalnego związanych z wprowadzeniem nowego modelu oświaty, wskazania i opisania wyzwań związanych z wprowadzeniem nowego systemu kształcenia na poziomie lokalnym, promocji szkolnictwa zawodowego, roli doradztwa zawodowego, kształtowania rynkowej orientacjiwśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

6. Szczegółowy program Konferencji publikowany jest na stronie internetowej Konferencji www.ckd-edukacja.pl.

7. Organizator zapewnia Uczestnikom w dniu Konferencji poczęstunki w czasie przerw kawowych oraz lunch.

8. Serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.ckd-edukacja.pl, adres e-mail do kontaktów: konferencja@edukacja.radom.pl

9. Po zakończeniu Konferencji Uczestnicy wypełnią ankiety dotyczące organizacji i zawartości merytorycznej Konferencji.

§ 2. Zasady zgłaszania uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konferencja@edukacja.radom.pl.Otrzymanie zgłoszenia Organizator potwierdza poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej formularz rejestracyjny, na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej wraz z prośbą o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie na adres konferencja@edukacja.radom.pl. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Konferencji na rachunek bankowy Organizatora, w wysokości podanej przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.

2. Organizator, na życzenie Uczestnika, wystawi fakturę VAT lub rachunek potwierdzające dokonaną wpłatę.

3. Opłata za uczestnictwo powinna zostać uiszczona do dnia Konferencji lub w terminie podanym na fakturze.

4. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w Konferencji.

5. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

6. Termin dokonywania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej www.ckd-edukacja.pl.

7. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Uczestnik dokonuje rezygnacji z udziału w Konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konferencja@edukacja.radom.pl.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za uczestnictwo na następujących warunkach:

- gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji do dnia 18 stycznia 2017 roku Organizator, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę opłaty za uczestnictwo,

- gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji po dniu18 stycznia 2017 roku Organizator ma prawo zatrzymać całą kwotę opłaty.

9. Jeżeli Uczestnik zgłosi swój udział, a następnie nie uiści opłaty za uczestnictwo i jednocześnie nie prześle Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w sposób opisany w ust. 7,  będzie zobowiązany do uiszczenia tej opłaty.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji nie będzie wiązała się z zatrzymaniem przez Organizatora opłaty, według zasad opisanych w ust 8 powyżej. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

§ 4.  Reklamacje

1. Reklamacje Uczestników Konferencji powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz treść reklamacji.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania danej reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na podany w reklamacji adres Uczestnika.

§ 5.  Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników tytułem opłaty za uczestnictwo w Konferencji na wskazane przez nich rachunki bankowe.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konferencji. Dane osobowe podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, zawód/studia) będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu kontaktu z Uczestnikiem i umożliwienia mu uczestnictwa w Konferencji oraz przesłania Uczestnikowi po Konferencji podziękowań, relacji, zdjęć. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników osobom trzecim.

5. Uczestnik, w formularzu zgłoszeniowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przekazywania przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

7. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail z formularzem rejestracyjnym na adres konferencja@edukacja.radom.plUczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu wskazanym w formularzu.

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.