Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » KONFERENCJA - LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA

KONFERENCJA - LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA

16 listopada 2017r (czwartek) w Radomiu odbędzie się konferencja
LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA – MIĘDZY INNOWACYJNOŚCIĄ A TRADYCJĄ

ZAPRASZAMY pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej, organizacji działających w obszarze pomocy społecznej zainteresowanych nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie.

CELE KONFERENCJI:


• Ukazanie nowych wyzwań stojących przed samorządową polityką społeczną.
• Promocja nowych, innowacyjnych metod pracy socjalnej w środowisku lokalnym.
• Podnoszenie wiedzy i rozwój kompetencji pracowników socjalnych w zakresie tworzenia innowacyjnych usług społecznych.
• Budowanie narzędzi wielosektorowej współpracy w dziedzinie lokalnej polityki społecznej.
• Upowszechnianie dobrych praktyk.

TERMIN KONFERENCJI


LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA
MIĘDZY INNOWACYJNOŚCIĄ A TRADYCJĄ
16 listopada 2017 roku

Radom, ul. Limanowskiego 150, Dworek Saski
godz. 10.00 - 16.00

PROGRAM KONFERENCJI


I CZĘŚĆ - KSZTAŁTOWANIA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Rola administracji samorządowej w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej.

2. Wyzwania lokalnej polityki społecznej w dobie współczesności. Jerzy Zawodnik, Wiceprezydent Miasta Radomia

3. Współczesne tendencje w zakresie rozwoju polityki społecznej w tym polityki lokalnej (aktywizacja, inwestycje, innowacyjność) dr Maria Gagacka, socjolog, Członek Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

4. Wpływ programu 500+ na kierunki polityki socjalnej w samorządach. Aspekty organizacyjne i finansowe. Marcin Gierczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

5. Usługi edukacyjne, jako element inwestycyjnej polityki społecznej. Karol Semik, Wiceprezydent Miasta Radomia

II CZĘŚĆ - DYLEMATY LOKALNYCH SYSTEMÓW WSPARCIA

1. Kompetencje pracowników socjalnych w budowaniu innowacyjnych usług socjalnych. dr Maria Gagacka

2. Etyczny wymiar przedsiębiorczości społecznej. dr Adam Zadroga, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Życia Społecznego Rodziny

3. Nowe rozwiązania w zakresie pieczy zastępczej. Od idei do praktyki. dr Jolanta Zozula, Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

4. Usługi społeczne wobec starzejącego się społeczeństwa. Agnieszka Piątek, Kierownik Działu Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

5. Paradoksy usług wsparcia dla osób niepełnosprawnych. dr Mikołaj Olszewski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Wydział filologiczno-pedagogiczny

III CZĘŚĆ - DOBRE PRAKTYKI USŁUG SOCJALNYCH

1. Usługi socjalne - nowy wymiar pomocy społecznej, ks. Robert Kowalski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej

2. Dobre praktyki usług socjalnych. Grażyna Jakubczyk Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Radomiu, Renata Pogodzińska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Od oczekiwań do kooperacji usług socjalnych. Wystąpienia przedstawicieli trzech organizacji pozarządowych. Elżbieta Prządka, Towarzystwo NASZ DOM, Warszawa

WAŻNE:    


Udział w Konferencji jest płatny: 180 zł/osoba

Cena uwzględnia catering (przerwy kawowe i gorące danie lunchowe) oraz koszty organizacyjne.

Wpłat prosimy dokonywać na rachunek:
Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA Sp. z o.o.
numer rachunku: 69 1020 4317 0000 5102 0103 0097
z dopiskiem "KONFERENCJA"

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI


Zgłoszenia można dokonać: 

  • wysyłając wiadomość z formularzem zgłoszeniowym na adres  konferencja@edukacja.radom.pl,
    Formularz można pobrać tutaj:
    1) wersja do pobrania PDF: http://tiny.pl/gpspq
    2)) wersja do pobrania Word: http://tiny.pl/gpsjv
  • dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, kom. 600 409 950
  • rejestrując się on-line przez stronę www.ckd-edukacja.pl.

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNAwspólnie stwórzmy przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń, klimat sprzyjający rozmowom i wzajemnemu zrozumieniu.

ORGANIZATOR KONFERENCJI:


Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, w dniu 1 października 2014 r. na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uzyskało zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej (nr zgody DPS- VI-51111-7426-114-MJ/14(21). Dzięki temu nasza placówka znalazła się na liście podmiotów, które są uprawnione do prowadzenia tego typu specjalizacji.
Miło nam także poinformować, że nasza placówka kształcenia ustawicznego, uzyskała AKREDYTACJĘ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY na prowadzoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społeczne i tym samym została wpisana do rejestru placówek akredytowanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Obecnie, 22 października 2017r., uruchomiliśmy już V edycję Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.

REGULAMIN KONFERENCJI


dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej, organizacji działających w obszarze pomocy społecznej zainteresowanych nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA
MIĘDZY INNOWACYJNOŚCIĄ A TRADYCJĄ
Radom, 16 listopada 2017 roku

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konferencja dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej, organizacji działających w obszarze pomocy społecznej zainteresowanych nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA – MIĘDZY INNOWACYJNOŚCIĄ A TRADYCJĄ, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konferencją”, odbywa się w dniu 16 listopada 2017 r. w Radomiu, przy ul. Limanowskiego 150.
2. Organizatorem Konferencji jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą
w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.
3. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest dostępny na stronie internetowej Konferencji www.ckd-edukacja.pl.
4. Uczestnikami Konferencji („Uczestnik”/”Uczestnicy”) są pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy pieczy zastępczej, organizacje działające w obszarze pomocy społecznej zainteresowane nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie.
5. W programie Konferencji znajdują się wykłady o tematyce dotyczącej: lokalnej polityki społecznej w aspekcie m.in. roli administracji samorządowej w kształtowaniu tej polityki, wyzwań współczesności i tendencji w rozwoju polityki społecznej w wymiarze lokalnym, kompetencji pracowników socjalnych, przedsiębiorczości społecznej, pieczy zastępczej, usług społecznych dla osób starszych i osób niepełnosprawnych, dobrych praktyk usług socjalnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
6. Szczegółowy program Konferencji publikowany jest na stronie internetowej Konferencji www.ckd-edukacja.pl.
7. Organizator zapewnia Uczestnikom w dniu Konferencji poczęstunki w czasie przerw kawowych oraz lunch.
8. Serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.ckd-edukacja.pl, adres e-mail do kontaktów: konferencja@edukacja.radom.pl
9. Po zakończeniu Konferencji Uczestnicy wypełnią ankiety dotyczące organizacji i zawartości merytorycznej Konferencji.
§ 2. Zasady zgłaszania uczestnictwa i odwołania uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konferencja@edukacja.radom.pl. Otrzymanie zgłoszenia Organizator potwierdza poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej formularz rejestracyjny, na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej wraz z prośbą o wypełnienie załączonego formularza
i odesłanie na adres konferencja@edukacja.radom.pl. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Konferencji na rachunek bankowy Organizatora, w wysokości podanej przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.
2. Organizator, na życzenie Uczestnika, wystawi fakturę VAT lub rachunek potwierdzające dokonaną wpłatę.
3. Opłata za uczestnictwo powinna zostać uiszczona do dnia Konferencji lub w terminie podanym na fakturze.
4. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w Konferencji.
5. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
6. Termin dokonywania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej www.ckd-edukacja.pl.
7. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Uczestnik dokonuje rezygnacji z udziału w Konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konferencja@edukacja.radom.pl.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za uczestnictwo na następujących warunkach:
- gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji do dnia 13 listopada 2017 roku Organizator, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę opłaty za uczestnictwo,
- gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji po dniu 13 listopada 2017 roku Organizator ma prawo zatrzymać całą kwotę opłaty.
9. Jeżeli Uczestnik zgłosi swój udział, a następnie nie uiści opłaty za uczestnictwo i jednocześnie nie prześle Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w sposób opisany w ust. 7, będzie zobowiązany do uiszczenia tej opłaty.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji nie będzie wiązała się
z zatrzymaniem przez Organizatora opłaty, według zasad opisanych w ust 8 powyżej. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku
z Konferencją.

§ 3. Reklamacje
1. Reklamacje Uczestników Konferencji powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz treść reklamacji.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania danej reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na podany w reklamacji adres Uczestnika.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników tytułem opłaty za uczestnictwo w Konferencji na wskazane przez nich rachunki bankowe.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konferencji. Dane osobowe podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, zawód/studia) będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu kontaktu z Uczestnikiem i umożliwienia mu uczestnictwa w Konferencji oraz przesłania Uczestnikowi po Konferencji podziękowań, relacji, zdjęć. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników osobom trzecim.
5. Uczestnik, w formularzu zgłoszeniowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przekazywania przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
7. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail z formularzem rejestracyjnym na adres konferencja@edukacja.radom.pl Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu wskazanym w formularzu.
8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.